Załączniki Regulaminu projektu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu;

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

Załącznik nr 4 – Formularz pomocy de minimis;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

Załącznik nr 6 – Załącznik A przedsiębiorstwo partnerskie;

Załącznik nr 7- Załącznik B przedsiębiorstwo powiązane;

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności przedsiębiorstwa do danej kategorii;

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o wspólności majątkowej do pomocy publicznej;

Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych;

Załącznik nr 11 – Zaświadczenie o pomocy de minimis;

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie;

Załącznik nr 13 – Potwierdzenie odbioru materiałów;

Załącznik nr 14 – Potwierdzenie korzystania z wyżywienia;

Załącznik nr 15 – Lista obecności;

Załącznik nr 16 – Zaświadczenie;

Załącznik nr 17 – Umowa dla firm-pomoc de minimis;