Informacja o projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.
Wartość projektu: 2 050 281,80 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 1 647 606,00 PLN


Celem głównym projektu jest zwiększenie w ciągu 36 miesięcy potencjału gospodarczego małopolskich przedsiębiorstw poprzez realizację działań promujących małopolską gospodarkę za granicą oraz udzielenie bezpośredniego wsparcia 90 (55K, 35M) przedstawicielom małopolskich firm, ułatwiającego im skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych.

Do realizacji celu głównego projektu będzie prowadzić realizacja następujących celów szczegółowych: 
1. Objęcie bezpośrednim wsparciem w postaci warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu działalności na rynkach międzynarodowych 90 (55K, 35M) przedstawicieli małopolskich przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie działalności eksportowej 
2. Organizacja wizyty studyjnej dla 10 dziennikarzy polskich i 10 zagranicznych. 
3. Opracowanie Mapy Marek regionu Małopolska – narzędzia mierzącego i prezentującego potencjał ekonomiczny małopolskich marek oraz skalę ich oddziaływania na region oraz markę kraju. 
4. Realizacja kampanii promocyjnej w prasie krajowej i zagranicznej. 
5. Opracowanie analiz dla 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz branż kluczowych dla małopolskiego eksportu w zakresie warunków wejścia i działalności na wybranych rynkach europejskich. 
6. Organizacja 3 konferencji krajowych i 2 zagranicznych dla przedsiębiorców małopolskich i zagranicznych, służących prezentacji i promocji oferty gospodarczej regionu oraz nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Efekty projektu:
1. 90 przedsiębiorstw MSP z województwa małopolskiego otrzyma wsparcie niefinansowe
2. 90 przedsiębiorstw MSP z województwa małopolskiego otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji działalności
3. 4 zrealizowane przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze krajowym
4. 4 zrealizowane przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym
5. Nawiązanie 20 kontaktów biznesowych przez przedsiębiorców MSP województwa małopolskiego

Projekt stanowi odpowiedź na bariery, potrzeby i oczekiwania, zdiagnozowane dla grupy docelowej, poprzez:
1. Realizację działań w sposób bezpośredni zmierzających do nawiązania kontaktów biznesowych – konferencje dla przedsiębiorców. 
2. Realizację działań zmierzających do wzmocnienia zarówno poszczególnych marek lokalnych, jak i marki regionalnej – Mapa Marek regionu Małopolska. 
3. Popularyzację samorządowej oferty wsparcia dla przedsiębiorców, poprzez włączenie przedstawicieli regionu do działań projektowych – udział w warsztatach dla firm, konferencjach krajowych dla przedsiębiorców oraz wizycie studyjnej dla dziennikarzy. 
4. Dostarczenie przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i informacji dot. funkcjonowania na zagranicznych rynkach – organizacja warsztatów i opracowanie dla poszczególnych branż analiz w zakresie warunków wejścia na rynki europejskie i funkcjonowania na nich.


Grupa docelowa projektu:
1. 90 przedstawicieli małopolskich firm MSP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (zweryfikowani na etapie rekrutacji na podstawie PKD), którzy spełniać będą łącznie następujące kryteria:
a) średnie przedsiębiorstwo („MŚP”), które zatrudnia mniej niż 250 pracowników 
i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
b) małe przedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
c) Mikroprzedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
d) posiadający plany lub strategie wejścia na rynki zagraniczne, które zobowiązani są dostarczyć na etapie rekrutacji.
e) uprawnieni są do korzystania z pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1)


Oddziaływaniem projektu objęte będą także pozostałe grupy interesariuszy: przedsiębiorcy, nie biorący udziału w projekcie, przedstawiciele województwa, przedstawiciele mediów polskich i zagranicznych, mieszkańcy Małopolski.


Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. Przeprowadzenie warsztatów w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności eksportowej dla 90 przedstawicieli małopolskich przedsiębiorstw.
2. Opracowanie Mapy Marek regionu Małopolska
3. Sporządzenie analiz rynku krajowego i rynków zagranicznych na potrzeby MSP z Małopolski, działających w branżach objętych RIS
4. Promocję i działania PR na rzecz przedsiębiorców z województwa Małopolskiego, w tym organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych, kampanię prasową, konferencje dla przedsiębiorców małopolskich i zagranicznych.
W ramach Zadania 1
Przewidziano cykl pięciu 2-dniowych warsztatów dla 90 przedstawicieli małopolskich firm z sektora MSP planujących wejście na rynki zagraniczne. 
Tematy warsztatów:
1. „Budowania strategii marki i przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych”,
2. „Komunikacja międzykulturowa w działalności eksportowej”,
3. „Aspekty prawne i finansowe ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu”,
4. „Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu w Małopolsce (Business in Małopolska, MARR, Urz. Marszałkowski)”,
5. „Warsztat z praktykami z branży” - przedstawicielami przedsiębiorstw które weszły na rynki zagraniczne i aktywnie na nich funkcjonują. – spotkanie podsumowujące.
Po każdym warsztacie wystawiana będzie informacja o udzielonej pomocy de minimis.


Efektem realizacji zadania, będzie upowszechnienie wiedzy przekazywanej podczas warsztatów poprzez publikację materiałów na stronie internetowej projektu www.mapa-marek.pl i zapewnienie możliwości ich bezpłatnego pobrania.


W ramach Zadania 2
Celem zadania jest stworzenie Mapy Marek regionu Małopolska – narzędzia mierzącego i prezentującego potencjał ekonomiczny małopolskich marek oraz skalę ich oddziaływania na region oraz markę kraju. Mapa ma być wizualizacją potencjału i siły Małopolski a jednocześnie źródłem informacji, wykorzystywanym w analizach i opracowaniach dotyczących sytuacji gospodarczej regionu w oparciu o 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji:
1) Nauka o życiu,
2) Energia zrównoważona,
3) Technologie informacyjne i telekomunikacyjne,
4) Chemia,
5) Produkcja metali i wyborów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych,
6) Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
7) Przemysły kreatywne i czasu wolnego.


Mapa Marek powstanie na podstawie:
1. Badania konsumenckiego, które będzie się opierało na wynikach sondażu przeprowadzonego na mieszkańcach Polski 15+. Zakładamy, że próba ta będzie nie mniejsza niż N =2000.
2. Prac panelu ekspertów nad wynikami badania konsumenckiego i dostępnymi wynikami finansowymi dla badanych przedsiębiorstw. Wśród ekspertów zostanie również przeprowadzona ankieta dotycząca postrzeganych cech marki.
3. Analiza wyników badania ankietowego ekspertów, uzupełnionych o wyniki z badania konsumenckiego. 
Analiza będzie dokonana z podziałem na siedem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.


Publikacja zostanie wydana w językach: polskim i angielskim z następującą zawartością:
1. Mapa Marek Małopolski - graficzny obraz mapy, na której umiejscowione są komercyjne marki działające na terytorium Małopolski. Mapa ta jest wizualizacją potencjału Małopolski, a oznaczenie na mapie poszczególnych marek rozszerza świadomość potrzeby budowy silnej marki Polski oraz jej wysokiej reputacji na arenie międzynarodowej.
2. Raport „ Z czego dumni są mieszkańcy Małopolski” - analiza dostępnych badań i Raportów.
3. Wywiady z samorządowcami, np. marszałkiem województwa, prezydentami miast. Przedstawiciele biznesu o regionie – komentarze.
4. Znane osoby z Małopolski o Małopolsce – komentarze, wywiady.
5. Biznes Małopolski w obiektywie - przegląd najciekawszych firm w regionie w ujęciu kluczowych specjalizacji regionu.


Odbiorcami będą: 
- potencjalni klienci małopolskich firm,
- potencjalni zagraniczni partnerzy biznesowi,
- mieszkańcy,
- obywatele całej Polski.


Publikacja Mapy Marek regionu Małopolska będzie w wersji papierowej oraz Internecie w j. polskim i angielskim.
Promocja publikacji będzie głównie za pośrednictwem kanałów social media oraz płatnej kampanii adwords, która umożliwi precyzyjne dotarcie do grup docelowych i zapewni zwiększenie dotarcia z promocją małopolskich przedsiębiorców.


W ramach Zadania 3
Zostanie sporządzony pakiet analiz rynku krajowego i rynków zagranicznych dla 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. 
Założeniem wnioskodawcy jest tutaj skupienie się na rynku europejskim, który wciąż jest podstawowym kierunkiem dla małopolskich eksporterów (63%) i pogłębienie wiedzy na temat barier wejścia i sposobów ich zniwelowania, wstępnie zdefiniowanych na etapie analizy sytuacji wyjściowej projektu oraz zdefiniowanie i usystematyzowanie czynników mogących decydować o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na danym rynku zagranicznym. 
Realizację zadania, poprzedzi pogłębiona analiza potrzeb wśród min. 60 przedstawicieli z grupy 7 inteligentnych specjalizacji (wywiady + raport / notatka = 60 szt. i 10 spotkań konsultacyjnych z udziałem grupy reprezentantów w obszarze branży lub zdefiniowanego problemu). Dodatkowo, w ramach rozwiniętej współpracy, w ramach Zadania, skorzystamy z doświadczeń i uwag zebranych w Business in Małopolska i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy okazji realizacji działań tych instytucji.
Efektem realizacji zadania będzie sporządzenie raportów z analiz w formie pisemnych publikacji (papierowych i elektronicznych). Raporty będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.mapa-marek.pl.

W ramach Zadania 4

Realizowane będą działania o charakterze promocyjnym i PR z zakresu promocji oferty gospodarczej regionu i małopolskich przedsiębiorców:
1. Uruchomienie strony internetowej projektu, pełniącej funkcję platformy promocyjno-komunikacyjnej projektu www.mapa-marek.pl
2. Kampania w prasie ogólnopolskiej i zagranicznej (earned oraz paid media):
• Earned media - artykuły redakcyjne na podstawie informacji prasowych w prasie ogólnej oraz branżowej.
• Paid media - inserty w najważniejszych, najbardziej zasięgowych dziennikach w kraju oraz w kluczowych krajach eksportowych dla Małopolski - Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy oraz Belgii (Bruksela), jako stolicy Unii Europejskiej
3. Organizacja wizyty studyjnej Organizacja wizyty studyjnej dla:
1) branżowych dziennikarzy polskich i zagranicznych (kluczem wyboru specjalizacja pisma branżowego),
2) dla dziennikarzy zajmujących się tematyką ekonomiczną, inwestycjami w pismach o tematyce ogólnej,
3) blogerów zajmujących się tematyką gospodarki i finansów.


Założeniem jest organizacja jednej 3-dniowej wizyty studyjnej dla dziennikarzy zagranicznych i przedstawicieli mediów krajowych. 
W programie wizyty przewidziano:
• Spotkania z przedstawicielami małopolskich przedsiębiorców i władz lokalnych oraz uznanych ekspertów gospodarczych w formule konferencyjno-warsztatowej.
• Bezpośrednie wizyty w wybranych przedsiębiorstwach.


4. Konferencje dla przedsiębiorców małopolskich i zagranicznych, organizowane w kraju i za granicą (Bruksela):
1) Cykl 3 konferencji krajowych dla przedsiębiorców z Małopolski oraz z zagranicy (ok. 60 osób). Będą one poświęcone promowaniu oferty gospodarczej firm regionu, nawiązywaniu kontaktów biznesowych, problematyce umiędzynarodowienia działalności małopolskich firm, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie międzynarodowej działalności firmy.
2) 2 konferencje w Brukseli dla przedstawicieli małopolskich firm działających w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji u (14 osób) oraz przedsiębiorców z krajów UE, poświęcone prezentacji potencjału małopolskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług niedostępnych dotychczas na rynkach Unii Europejskiej. Konferencje mają na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktów biznesowych, prezentacji oferty gospodarczej Małopolski oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
Na zakończenie realizacji projektu zostanie opracowany Raport z przeprowadzonego badania z efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu.