§ 1
Informacje o projekcie Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.03.03.01-12-130/16-00 zawartej w dniu 4.10.2016 r. pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR oraz na podstawie umowy Partnerskiej nr 2016/01/01 z dnia 29.01.2016 r., zmienionej Aneksem nr 1/2016 zawartej w dniu 21.07.2016 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR a Partnerem Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (zwane dalej SKM SAR lub Lider) w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan (zwanym dalej MZP lub Partner), w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Adresy biur, w których można uzyskać informacje n/t rekrutacji i realizacji projektu:
1) Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Lider projektu
ul. Czerska 8/10, 00 – 723 Warszawa; tel. 519 253 305; e-mail:renata.mroczek@sar.org.pl;
2) Małopolski Związki Pracodawców Lewiatan-Partner,
ul. Szlak 10/2A, 31-161 Kraków; tel. 660431617, e-mail: banasik@pracodawcy.org.pl;
3) Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest na terenie województwa Małopolskiego.
4) Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
5) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

§ 2

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników/uczestniczek oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, zwanym dalej projektem.
2. Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.03.03.01-12-130/16-00 zawartej w dniu 4.10.2016 r. pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR oraz na podstawie umowy Partnerskiej nr 2016/01/01 z dnia 29.01.2016 r., zmienionej Aneksem nr 1/2016 zawartej w dniu 21.07.2016 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR a Partnerem Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie w ciągu 36 miesięcy potencjału gospodarczego małopolskich przedsiębiorstw poprzez realizację działań promujących małopolską gospodarkę za granicą oraz udzielenie bezpośredniego wsparcia 90 (55K, 35M) przedstawicielom małopolskich firm, ułatwiającego im skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych.
4. Do realizacji celu głównego projektu będzie prowadzić realizacja następujących celów szczegółowych:
1) Objęcie bezpośrednim wsparciem w postaci warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu działalności na rynkach międzynarodowych 90 (55K, 35M) przedstawicieli małopolskich przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie działalności eksportowej.
2) Organizacja wizyty studyjnej dla 10 dziennikarzy polskich i 10 zagranicznych.
3) Opracowanie Mapy Marek regionu Małopolska – narzędzia mierzącego i prezentującego potencjał ekonomiczny małopolskich marek oraz skalę ich oddziaływania na region oraz markę kraju.
4) Realizacja kampanii promocyjnej w prasie krajowej i zagranicznej.
5) Opracowanie analiz dla 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz branż kluczowych dla małopolskiego eksportu w zakresie warunków wejścia i działalności na wybranych rynkach europejskich.
6) Organizacja 3 konferencji krajowych i 2 zagranicznych dla przedsiębiorców małopolskich i zagranicznych, służących prezentacji i promocji oferty gospodarczej regionu oraz nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.
Informacja o projekcie będzie dostępna:
a) na stronie internetowej projektu, oraz stronach internetowych ww. Partnerów,
b) na ulotkach kolportowanych na terenie realizacji projektu.

§ 3
Ogólne zasady rekrutacji
1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie województwa małopolskiego, przez specjalistę ds. warsztatów, zatrudnionego przez Partnera.
2. W procesie rekrutacji stosowana będzie polityka równości płci przyjęta na podstawie przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu.
3. W celu zapewnienia równości szans osobom z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji osoby te mają pierwszeństwo udziału.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Partnera i osobę odpowiedzialną za realizację projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu prowadzi Koordynator projektu po stronie Partnera.
6. Partner zobowiązany jest do prowadzenia rekrutacji zgodnie harmonogramem projektu.
7. Partner zobowiązany jest do uwzględnienia w procesie rekrutacji procentowego udziału kobiet i mężczyzn.
8. Partner zobowiązany jest do przestrzegania w procesie rekrutacji polityki równości płci określonej w projekcie (zachowanie proporcji minimum 61% kobiet i 39% mężczyzn w rekrutowanej grupie przedstawicieli przedsiębiorców).
9. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w projekcie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji zawiera § 4.
10. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 4

Zasady rekrutacji/warunki uczestnictwa
1. Rekrutacją zostaną objęci przedsiębiorcy (MŚP) z terenu województwa małopolskiego, którzy spełniać będą łącznie następujące kryteria:
a) średnie przedsiębiorstwo („MŚP”), które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
b) małe przedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
c) Mikroprzedsiębiorstwo (MŚP), które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
d) przedsiębiorstwa MŚP w dniu rekrutacji, które dostarczą kopię strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa otrzymają punkty premiujące;
e) wszystkie przedsiębiorstwa MŚP muszą swoim zakresem działalności wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa małopolskiego i prowadzić działalność na terenie województwa małopolskiego.
2. Dostęp do projektu przedstawicieli przedsiębiorców nie będzie dla nikogo ograniczony. Przedstawiciele przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego będą mieli możliwość
przystąpienia do rekrutacji, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w pkt. 1 oraz spełnieniu kryteriów dotyczących pomocy de minimis.
3. W ramach projektu zaplanowana została rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w projekcie..
4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2019 r.

5. Do projektu zrekrutowanych zostanie 90 przedstawicieli przedsiębiorców (55K, 35M). W przypadku korzystania przez nich z wybranych (nie wszystkich) działań w ramach wsparcia, dopuszcza się możliwość zrekrutowania większej ilości firm.
6. Za rekrutację formalną Uczestników/Uczestniczek Projektu odpowiedzialny jest po stronie Partnera: koordynator projektu, specjalista ds. warsztatów.
7. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do:

a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego ;

b. podpisania oświadczenia uczestnika ;

c. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie;

d. przedsiębiorstwa MŚP, które dostarczą kopię strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa otrzymają punkty premiujące;

e. wypełnienia danych do formularza pomocy de minimis ;

f. wypełnienia i podpisanie Oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis ;

g. wypełnienia i podpisania Oświadczenia dotyczącego przedsiębiorstwa partnerskiego (załącznik A) ;

h. wypełnienia i podpisania Oświadczenia dotyczącego przedsiębiorstwa związanego (załącznik B) ;

i. wypełnienia i podpisania Oświadczenia o przynależności przedsiębiorstwa do danej kategorii ;

j. wypełnienia i podpisania Oświadczenia o wspólności majątkowej do pomocy publicznej ;

k. wypełnienia i podpisania Oświadczenia dotyczącego sprawozdań finansowych ;

l. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

8. Osoby odpowiedzialne za rekrutację zobowiązane są do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej w projekcie.
9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy/uczestniczki będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.


§ 5

Kwalifikacja uczestników/uczestniczek /Warunki przyjęcia
1. O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:
a) złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych w ramach projektu,
b) spełnienie kryteriów wymienionych w § 4 niniejszego regulaminu.
2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w projekcie.
3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych lub niezakwalifikowania do wsparcia.
4. O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci/kandydatki będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub w każdy inny skuteczny sposób.

§ 6
Prawa uczestnika/uczestniczki projektu:
1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:
a) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) Zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został/a objęty/a w realizowanym projekcie.
c) Otrzymania materiałów na warsztatach i innych pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
d) Otrzymania zaświadczenia z udziału w warsztacie.
e) Otrzymania zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

§ 7

Obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
2. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i wszystkich wymaganych dokumentów,
3. uczestniczenia we wszystkich warsztatach lub formach wsparcia, na które się zakwalifikował lub wskazał – potwierdzając własnym podpisem na liście obecności na zasadach określonych w punkcie powyżej,
4. udział w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu,
5. weryfikacji jakościowej wzrostu wiedzy i kompetencji przedstawicieli przedsiębiorców,
6. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach projektu,
7. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.

§ 8

Formy wsparcia w projekcie:
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo wziąć udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.
2. Potwierdzeniem udziału w warsztatach lub formach wsparcia będzie lista obecności, stanowiąca załącznik nr 15 do regulaminu.
3. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze.
4. Przed rozpoczęciem warsztatu i po jego zakończeniu każdy uczestnik warsztatu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety badania poziomu efektywności warsztatu.
5. Formy wsparcia - warsztaty:
1) 2 dniowe warsztaty z Budowy strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych.
2) 2 dniowe warsztaty z Komunikacji międzykulturowej w odniesieniu do kluczowych kierunków zdefiniowanych w projekcie.
3) 2 dniowe warsztaty z Aspektów prawnych i finansowych ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu.
4) 2 dniowe warsztaty w zakresie Zwiększenia efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu.
5) 2 dniowe warsztaty z Praktykami z branży, którzy weszli na rynki zagraniczne.
6. Uczestnicy warsztatów, zobowiązani będą do podpisania listy potwierdzającej odbiór materiałów, wzór stanowi załącznik nr 13 do regulaminu.
7. Uczestnicy warsztatów, zobowiązani będą do podpisania listy potwierdzającej korzystanie z serwisu kawowego i obiadowego, która stanowi załącznik nr 14 do regulaminu.
8. Czynny udział w tworzeniu mapy marek województwa małopolskiego.
9. Udział w wizytach studyjnych dziennikarzy zagranicznych i krajowych, potwierdzane będą listą obecności oraz dokumentacją fotograficzną.
10. Udział w konferencjach krajowych i w Brukseli – potwierdzane listą obecności oraz dokumentacją fotograficzną.
11. Po zakończeniu udziału w warsztacie, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego udziale, stanowiące załącznik nr 16.
12. Po każdej formie wsparcia udzielanej w ramach projektu, przedsiębiorcy wystawiane będzie zaświadczenie o udzielnej pomocy de minimis (załącznik nr 11 do regulaminu).

§ 9
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie:
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przedstawiciel przedsiębiorcy, zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji – załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu oraz do zwrotu kosztów warsztatów, w których brał udział.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaje skreślony/a z listy uczestników/uczestniczek w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
3. W skład dokumentacji związanej z rezygnacją z udziału w projekcie wchodzi Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (zał. nr 12 do regulaminu).

§ 10

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej:
1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie, Partner projektu będzie miał obowiązek założenia teczek dla przedsiębiorstw (dla każdego/każdej przedstawiciela przedsiębiorcy).
2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna przedsiębiorcy będzie przechowywana w osobnej teczce w miejscu, niedostępnym dla osób trzecich.
3. Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji należy całą dokumentację wraz z raportem podsumowującym złożona będzie w biurze projektu Partnera.
4. Kompletne i poprawne zgłoszenia (według deklaracji i formularza zgłoszeniowego) wprowadzane będą według daty ich wpływu, rejestrowane w zestawieniu, którego wzór zostanie dostarczony przez IP RPO WM.
5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę, w której złożone zostały wymagane dokumenty.
6. Szczegółowe zasady przechowywania dokumentacji projektu zostaną opisane w Regulaminie przechowywania dokumentacji.

§ 11

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem uzgodnienia przez strony partnerstwa, a następnie zostaje przyjęty przez Radę Partnerstwa.
2. Regulamin może ulec zmianie jedynie za obopólną zgodą stron.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu u Lidera i Partnera.