Tło projektu

Od 26 lat mamy w Polsce wolność gospodarczą. Za pozycją gospodarczą (23. miejsce na świecie) nie idzie jednak renoma marki kraju (45. miejsce w rankingu Future Brands). Tymczasem silna marka kraju wzmacnia postrzeganie rodzimych produktów i usług, wzmacnia gospodarkę i tworzy nowe miejsca pracy, rozwija dumę i zadowolenie obywateli. Silna Polska to szansa na większą i skuteczniejszą konkurencyjność polskich produktów, a tym samym na wyższe płace i dobrobyt społeczeństwa.

Polskie przedsiębiorstwa są często nastawione są na współprace z dużymi globalnymi koncernami. Swoje wyroby sprzedają jako podzespoły dla produktów markowych lub wręcz sprzedają gotowe produkty, które następnie wpuszczane są na rynek sygnowane znanymi znakami firmowymi. Oznacza to, że na polskiej produkcji nakładana jest marża, która w innej sytuacji mogłaby przynajmniej w części pozostawać w rachunku rodzimych przedsiębiorstw.

Taki model funkcjonowania sprawdzał się we wczesnej fazie rozwoju polskiej gospodarki. Dalsza ekspansja przedsiębiorstw powinna być związana z kreowaniem swoich własnych produktów i marek. Wtedy istnieje szansa na poprawę rentowności gospodarowania polskich firm i uniezależnienie ich działania od decyzji globalnych korporacji.

Rozwój gospodarczy jest także związany z budowaniem konkurencyjności pomiędzy regionami i miastami. Każdy region i każde miasto ma swoją specyfikę, od kilkudziesięciu lat dynamicznie rozwija się marketing miejsc, który wspomaga rozwój gospodarczy na danym obszarze. Miejsca podobnie jak i marki podlegają wycenie, ich wartości mogą się różnić.

Silna Marka Polska, to nie tylko większa rozpoznawalność Polski na świecie. To także większa zdolność konkurowania polskich produktów i usług na wszystkich rynkach, a co za tym idzie – wzrost siły polskiej gospodarki i szansa na nowe miejsca pracy i wyższe zarobki Polaków. To również większy ruch turystyczny, wzmocnienie oddziaływania polskiej kultury, zachęta dla inwestorów oraz powód do większej dumy Polaków z sukcesów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, naukowych i sportowych swojej ojczyzny.

Wśród przedsiębiorców zauważalne jest istnienie grupy barier, trudnych do zmierzenia przy pomocy tradycyjnych narzędzi, niemniej jednak odczuwalnych w codziennej praktyce funkcjonowania firm zarówno już obecnych na rynkach zagranicznych, jak i planujących wejście na nie. Bariery te związane są z uwarunkowaniami kulturowymi oraz sposobem w jaki powiązania marek poszczególnych produktów i usług z konkretnymi krajami i regionami funkcjonują w powszechnej świadomości konsumentów.

Z tego punktu widzenia szczególnie odczuwalne dla polskich eksporterów jest zakorzenione w kulturze wspieranie narodowej gospodarki, przejawiające się wysokim stopniem lojalności konsumentów względem marek krajowych i regionalnych.

Kwestia ta dotyczy przede wszystkim społeczeństw Europy Zachodniej i takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja. Lojalność o której mowa z reguły idzie w parze z nieufnością do „obcych” marek i produktów, szczególnie takich, za którymi nie stoi silna marka narodowa i/lub regionalna.

W chwili obecnej Polska nie posiada jednolitego systemu wspierania marek narodowych i regionalnych, ukierunkowanego na systematyczne budowanie ich siły i rozpoznawalności poza granicami kraju. W zestawieniu TOP 500 marek na świecie od wielu lat brakuje polskich firm, co jest efektem ich niskiej rozpoznawalności i braku wsparcia ze strony mocnej marki narodowej i regionalnej, porównywalnej do tego, na jakie mogą liczyć firmy np. z Niemiec.

W tej sytuacji bardzo częstą strategią, wybieraną przez przedsiębiorców jest ukrywanie polskiego pochodzenia danej marki poprzez nadanie jej obcojęzycznej nazwy (najczęściej w jęz. angielskim) oraz wyeliminowanie z bieżącej komunikacji informacji i komunikatów mogących wskazywać na jej rzeczywiste pochodzenie (np. brak nazwisk pracowników na stronie internetowej firmy).

Innym problemem jest nacisk zagranicznych partnerów biznesowych na ukrywanie polskiego pochodzenia towarów, bardzo często wywierany na przedsiębiorców. Polscy dostawcy bardzo często są zmuszani do oznaczania swoich produktów znakiem „made in Europe”. Sytuacja taka stwarza barierę świadomościową – hasła „produkt polski” „Made in Poland” nie wywołują żadnych skojarzeń w świadomości zagranicznego odbiorcy, co z kolei powoduje osłabienie pozycji polskich eksporterów w konkurencji z firmami, których marki korzystają z siły i rozpoznawalności brandów narodowych i regionalnych. Sytuacja taka pogłębia również opisaną wcześniej barierę nieufności, brak skojarzeń bowiem w naturalny sposób przekłada się na anonimowość produktów i marek na danym rynku.

Założenia projektu:

Zadanie polega na stworzeniu spójnej metodyki dla Mapy Marek, a następnie opracowaniu Mapy Marek MŚP dla regionu Małopolska, która będzie miała jedno spójne opracowanie, na które będzie się składało 7 Map Marek, sporządzanych osobno dla każdej z branż stanowiących Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. Małopolskiego:

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • Energia zrównoważona;
 • Nauka o życiu;
 • Chemia;
 • Produkcja metali i wyrobów metalicznych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych;
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy;
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Docelowo

Mapa będzie publikowana w internecie oraz specjalnym wydawnictwie.

Projekt wyrasta na przekonaniu, ze Małopolska jest tym czym jego ludzie i marki, które ją tworzą. Potencjał regionu, jego charakter i tożsamość budują najlepsze marki.

Główne cele projektu to:

 • budowa marki Małopolska poprzez promocję marek
 • promocja za granicą usług i produktów wytwarzanych w Małopolsce
 • Wsparcie małopolskich przedsiębiorców w działaniach wizerunkowych i sprzedażowych;
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami na rynkach zagranicznych, uzyskanie efektu dzielenia się
 • Promocja patriotyzmu gospodarczego w Polsce i za granicą.
 • Dodatkowym efektem może być zachęcenie Polaków do wyborów konsumenckich wspierających małopolskie produkty i usługi

Mapa Małopolskich Marek MŚP – badania/ analiza oparta na specjalnie skonstruowanej metodyce mierzącej siłę i wartość marek, ich wpływu na gospodarkę Polski oraz zdolność konkurencyjną poza granicami kraju.

W założeniach projekt Mapy Małopolskich Marek powinien powstać na podstawie:

 1. Badania konsumenckiego, które będzie się opierało na wynikach sondażu przeprowadzonego na mieszkańcach Polski 15+. Należy zaproponować reprezentatywną próbę badania. Badaniu będzie trzeba poddać marki konsumenckie oraz zaproponować badania sondażowe wśród klientów, ekspertów dla marek B2B.
 2. Prac panelu ekspertów nad wynikami badania konsumenckiego i dostępnymi wynikami finansowymi dla badanych przedsiębiorstw. Wśród ekspertów należy przeprowadzić ankietę dotyczącą postrzeganych cech marki.
 3. Analiza wyników badania ankietowego ekspertów, uzupełnionych o wyniki z badania konsumenckiego. Taki porządek analizy wyników jest spowodowany tym, że wiele marek polskich przedsiębiorstw ma zakres lokalny i bardzo niszowy, stad oparcie się tylko na badaniach konsumenckich, może spowodować brak odczytu dla ważnych marek.

Publikacja wyników odbędzie się za pośrednictwem specjalnego drukowanego wydawnictwa, którego celem jest wsparcie polskich marek. Istotne jest również uświadomienie Polakom, jakimi markami dysponują, z czego mogą być dumni i o czyim potencjale mogą rozmawiać w rozmowach z obcokrajowcami.

Finalnym efektem Mapy Marek powinien być graficzny obraz mapy, na której umiejscowione są komercyjne marki działające w regionie Małopolska. Mapa ta jest wizualizacją potencjału regionu, a oznaczenie na mapie poszczególnych marek rozszerza świadomość potrzeby budowy silnej marki
Polski oraz jej wysokiej reputacji na arenie międzynarodowej.

Ostatecznym celem projektu jest przygotowanie zestawienia przedstawiającego siłę marek w Małopolsce.

Założeniem jest powtarzalność badania. Publikacja zestawienia obrazującego siłę marek ma następujące cele:

a) pokazanie dynamiki zmian w wartości marek ogólnie
b) lokalne zobrazowanie dynamiki zmian
c) pokazanie dynamiki rozwoju poszczególnych branż gospodarczych
d) pokazanie dynamiki eksportu polskich firm na rynkach zagranicznych wraz z ich umiejscowieniem na konkretnych rynkach

Założeniem jest, że szeroka publikacja wyników będzie się przekładała na zainteresowanie tematem wartości marek, a co za tym idzie świadomym działaniu na rzecz ich budowania. W dalszej perspektywie spodziewamy się pozytywnych efektów ekonomicznych podjętych działań związanych z mocniejszą pozycja polskich przedsiębiorstw.